Dự án xây dựng công nghiệp nhà máy force unique
  • Dự án: Force Unique
  • Hạng mục: Xây dựng nhà xưởng
  • Khách hàng: Công ty Force Unique
  • Vị trí: Hải Dương
  • Xây dựng nhà xưởng
  • Dự án: Nhà máy GFT Việt Nam
  • Hạng mục: Nhà xưởng
  • Khách hàng: GFT Việt Nam
  • Vị trí: Hải Dương