Thiết kế nhà máy sản xuất gia công hàng may mặc 3
  • Dự án: Nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu
  • Hạng mục: Khu văn phòng, khu nhà xưởng sản xuất, kho, bãi để xe và các công trình phụ trợ
  • Khách hàng: Công ty TNHH MTV Quốc tế LV
  • Vị trí: Hải Dương